Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 27/04/2017
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/04/2017
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.२१/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 21/04/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २५/०४/२०१७ More..

ईनिविदा सूचना शुध्दीपत्रक दुसरी वेळअमरावती वनविभाग 03/04/2017
ई-निविदा सूचना (शुध्दीपत्रक) (दुसरी वेळ) अमरावती वन विभाग अमरावती ०३/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 23/03/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २३/०३/२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/03/2017
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-03-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 21/03/2017
ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती २१-०३-२०१७ More..

गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठतासूची 18/03/2017
गट - क मधील लिपिक -नि - टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करना-या अमरावती वन वृत्तातील गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ अणि ०१/०१/२०१७ रोजीची जेष्ठतासूची More..

अमरावती वनवृत्तातील बदली पदस्थापनेचे आदेश 16/03/2017
अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल, मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे आदेश १६/०३/२०१७ More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 15/03/2017
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.15-03-2017 More..

ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय 08/03/2017
ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट परतवाडा 03/03/2017
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-03-2017 More..

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ 10/02/2017
वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ - उमेदवारांची अंतिम निवड यादी More..

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ मधील नियम २९ 03/02/2017
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचा-यांच्या(औधोगिकेत्तर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदन, विज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत More..

वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना 27/01/2017
वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना २०१६-१७ More..

सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी 25/01/2017
सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 21/01/2017
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७ करावयचा More..

लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 19/01/2017
लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 18/01/2017
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 06/01/2017
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.06-01-2017 More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट 03/01/2017
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-01-2017 More..

ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 31/12/2016
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.31-12-2016 More..

लिपिक पदभरती सुधारित निवड यादी 23/12/2016
लिपिक पदभरती २०१५-१६ सुधारित निवड यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-12-2016 More..

क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची 20/12/2016
क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०६/१२/२०१६ More..

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती 19/11/2016
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती २०१६ More..

ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग 13/10/2016
ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग दिनांक ०१/०१/२०१६ More..

सुधारित जेष्ठता यादी 04/10/2016
सुधारित जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ 04/10/2016
अमरावती व्रत्तस्तरीय जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी 03/10/2016
चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१/०१/२०१६ प्राथमिक More..

वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 14/09/2016
वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 अमरावती वनवृत्त More..

वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत 03/09/2016
वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत More..

ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव 03/09/2016
ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव उपवनसंरक्षक अमरावती More..

ई-निवीदा पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 30/07/2016
नविन बांधकामाच्या ई-निवीदा दि.01-08-2016 ते दि.10-08-2016 प्रक्रीयेबाबत More..

टिम्बर निलाव सूचना 19/07/2016
इमारती लाकूड, जळाऊ लाकडांचा ईत्यादी लिलाव More..

सागवान लिलाव धारणी 09/06/2016
सागवान लिलाव धारणी दि.27-06-2016 प.मे. वनविभाग परतवाडा More..

टिम्बर निलाव सूचना 30/05/2016
टिम्बर निलाव सूचना जून 2016 More..

स्थानांतर आदेश 27/05/2016
स्थानांतर आदेश अमरावती वनवृत्त 2016 More..