अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल, मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे आदेश १६/०३/२०१७

1. आदेश क्रमांक ३९१
2. आदेश क्रमांक ३९२
3. आदेश क्रमांक ३९३