महत्‍वाची सुचना दि. २०.०४.२०१७
ठाणे अनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र एकुण्‍ा गुणांंची यादी
पालघर अनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र एकुण्‍ा गुणांंची यादी
बिगरअनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र एकुण्‍ा गुणांंची यादी
ठाणे अनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र निवड यादी व प्र‍तिक्षा यादी
पालघर अनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र निवड यादी व प्र‍तिक्षा यादी
बिगरअनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र निवड यादी व प्र‍तिक्षा यादी -खुला प्रवर्ग
बिगरअनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र निवड यादी व प्र‍तिक्षा यादी - अजा प्रवर्ग
बिगरअनूसु‍िचित क्ष्‍ेेात्र निवड यादी व प्र‍तिक्षा यादी - इमाव प्रवर्ग
वैद्यकिय प्रमाणपत्र प्रारुप
वचनपत्र प्रारुप
चालण्‍याच्‍या चाचणीचा मार्गदर्शक नकाश्‍ाा