संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१९
1. पत्र
2. आडजात बल्ली (फाटे)
3. आडजात जलतन प्रजाती
4. आडजात गोलटे
5. बांबू (नग)
6. हल्दू गोलटे
7. साजड गोलटे
8. सागी रचित / साग तुकडा
9. साग बल्ली (फाटे)
10. साग गोलटे
11. अडजात टुकड़ा